HAKKIMIZDA

Tarihçe

İŞAD, yaşanan sorunlar için sadece üyelerini oluşturan iş insanlarının değil her zaman toplumun tamamının yararının gözetilmesi gereğine inanan bir grup işadamımız tarafından 1989 Aralık ayında kurulmuş ve her zaman ortak aklın ve çözümlerin arayışında olmuştur.
Ülkemizin ekonomik yapılanması üzerine makro düzeyde yaklaşılıp görüşler, raporlar ve projeler üretilip siyasal yönetim ve kamuoyumuzla paylaşılırken, üzerinde en çok çalışılan diğer konu hemen hemen tüm sıkıntılarda payı olan Kıbrıs siyasi sorunu olmuştur.
Derneğimiz birçok proje çalışmasını TUSİAD (Turkish Industrialists and Businessmen’s Association) ile birlikte yürütmüştür. Ülkemizin 1987 – 1997 dönemindeki ekonomik ve idari yapılanmasını inceleyen ve 1997’de yayınlanmış olan 87- 97 Kıbrıs Ekonomi raporu bu sahada yayınlanan ilk ciddi rapordur.
Derneğimiz aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümü için süreçteki gelişmelere yaratıcı ve cesur görüşlerle katkı koyan ilk iş dünyası örgütüdür. Gali Fikirler Dizisi için önerilen açılımlarla başlatılan çalışmalar, 2002 – 2004 döneminde hazırlanan ve yüzün üzerinde STÖ’nü aynı şemsiye altında toplayan Ortak Vizyon çalışması ile sürdürülmüştür. Bu dönemde gündemde olan BM Kapsamlı Çözüm Planı’na katkılar koyulmuş ve referandum sürecinde TUSİAD ile birlikte plan hakkında hem Türkiye hem de Kıbrıs kamuoylarının doğru bilgilendirilmesi için yoğun bir program uygulanmış ve çözüm planına destek verilmiştir.

Bilindiği gibi sonuçta, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni haksız biçimde tekellerinde tutan Rum tarafının “hayır” oyu ile çözüm gerçekleşememiştir. Çözüme “hayır” diyen taraf AB üyesi olup yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam ederken, çözüme kuvvetli destek veren taraf olmasına karşın Türk Tarafının uluslararası toplumdan ve özelde AB’den gördüğü yaklaşımlar Türk Halkında ciddi bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaratmış; bu kurumlara karşı güvende ciddi bir erozyon yaşanmıştır.

İŞAD tüm olumsuzluklara karşın Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilmesi adına katkı ve çalışmalarını sürdürmüştür.

Mayıs 2008’de Türkiye’den ve uluslararası birçok kuruluşun katılımı ile İstanbul’da düzenlenen Kıbrıs’ın Geleceği Sempozyumuna TUSİAD adına katılınarak sunuş yapılmıştır.
İlk TUSİAD-İŞAD ekonomik raporunun devamı niteliğindeki “1997 – 2009 AB Kapı Aralığına Sıkışmış Ülke Kuzey Kıbrıs” Raporu yayınlanmış ve sunumu 12 Mart 2009’da Lefkoşa’da bir panelle yapılmıştır.
Aynı tarihte, Kıbrıs’ın her iki tarafı, Türkiye ve Yunanistan’ın önde gelen iş dünyası kuruluşları olan TUSİAD-İŞAD-OEB ve SEV yayınladıkları deklarasyonla çözüm sürecine destek vermiştir. Bu düzeyde bir ilk olan bu toplantı, İŞAD’ın, OEB ve TUSİAD ile yürütülen bir yıllık hazırlık çalışması sonucunda gerçekleştirilmiştir. İŞAD, bu kardeş kuruluşlarla işbirliğini sürdürmektedir.

Misyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kalkınmasında, ülkenin sosyal ve kültürel düzeyinin yükseltilmesinde, özel sektörün öncülüğünü sağlamak ve sağlamlaştırmak.
Yerli ve milli üretimi önceleyen, yenilikleri takip eden, dünyaya açılmış, hukuka ve demokrasiye bağlı, çevre sorunlarına ilgi duyan, ülke ekonomisini yönlendiren, aktif ve dinamik iş insanları kitlesinin oluşmasına katkıda bulunmak.
Üyeleri arasında meslek ahlakını, işbirliğini ve dayanışmayı tesis etmek, geliştirmek.
Sanayi, Turizm ve Ticari faaliyetlerin geliştirilmesine çalışmak ve bu faaliyetlerde iş İnsanlarını cesaretlendirmek.
Bu alanlarda dünyada meydana gelmiş değişikliklerden ve gelişmelerden üyemiz olan iş insanlarını haberdar etmek, destek ve fikir vermek.

Vizyon

Serbest piyasa ekonomisini benimsemiş çağdaş bir ekonomik yapı,
Ekonominin boyutu ile orantılı etkin ve verimli çalışan şeffaf bir kamu yönetimi,
Egemen eşit iki devletli çözümü savunan, bağımsızlıktan başka yeni maceralar aramayan,
Türkiye ile ilişkileri en üst düzey uyum ve gelişim çizgisinde olan tutarlı bir siyasi yapı.

Tüzük

Derneğin Adı
Madde 1- Derneğin adı “Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği” dir. Dernek, kısa isim  olarak “İŞAD” rumuzunu kullanır.

Derneğin Merkezi  
Madde 2- Derneğin genel merkezi Lefkoşa’da dır. Dernek gerek gördüğünde Yönetim Kurulu kararı ile İlçe merkezlerinde şube açabilir. Şubelerin  çalışma şekli bu Tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

I.KISIM

AMAÇLAR VE GÖREVLER

Derneğin  Amaçları 
Madde 3- Derneğin amaçları;

 1. a)   Üyeleri arasında meslek ahlakını, işbirliğini ve dayanışmayıtesis etmek ve geliştirmek,
 2. b)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kalkınmasında, ülkenin sosyal ve kültürel düzeyinin yükseltilmesinde Özel Sektörün öncülüğünü sağlamak ve sağlamlaştırmak,
 3. c)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  ticari, sanayi ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine çalışmak ve bu faaliyetlerde iş insanlarını cesaretlendirmek. Bu alanlarda dünyada meydana gelmiş gelişme ve değişikliklerden iş insanlarını haberdar etmek, destek ve fikir vermek.
 4. d)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  dünyaya açılmış, yenilikleri takip eden, hukuka ve demokrasiye bağlı, çevre sorunlarına ilgi duyan ve ülke ekonomisini yönlendiren, yerli ve milli üretimi önceleyen aktif ve dinamik iş insanları kitlesinin oluşmasına katkıda bulunmak.

Derneğin  Görevleri 
Madde 4- Derneğin, oluşmuş organları ile birlikte bir bütün olarak başlıca temel görevleri şunlardır;

 1. a)     Ekonomik faaliyetler ile ilgili her türlü incelemeyi yapmak, bilgi ve doneleri dernek üyelerine sunmak,
 2. b)     Üyelerinin, mesleki faaliyetleri ile ilgili konularda talep edecekleri istatistiki araştırmaları ve çalışmaları yapmak,
 3. c)     Ülkenin ekonomik faaliyetleri ile ilgili konularda resmi makamlara bilgi vermek, görüş beyan etmek, teklif ile dileklerde bulunmak ve ilgili konularda kamuoyunu aydınlatmak,
 4. d)     Uluslararası ekonomik kuruluşlar ve benzeri amaçları paylaşan kuruluşlar, üniversite, enstitü, firma veya özel şahıslarla bilgi enformasyonunu sağlayıp geliştirmek ve ilişkiler kurmak,
 5. e)     Üyelerin dış ekonomik ilişkilerini ve etkinliklerini geliştirecek temasları ve faaliyetleri yapmak veya organize etmek,
 6. f)      Ülke içi ve ülke dışı benzeri kuruluşlarda, ulusal veya uluslararası komitelerde yer almak ve bu oluşumlarda üyelerini ve ülkenin hak ve menfaatlerini korumak,
 7. g)     Amaçlarına ulaşmak ve görevlerinin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak maksadıyla her türlü iletişim aracından yararlanmak ve gerekirse bu türden araçlara sahip olmak,
 8. h)     Amaçlarına ulaşmak ve üyelerine daha iyi hizmet edebilmek gayesi ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, değiştirmek veya kiralamak,

Siyaset
Madde 5-        Dernek siyasetle uğraşmaz ve siyasi amaç taşımaz.

 

II KISIM

Üyelik

 

Üyelik
Madde 6- 7. Maddede belirtilen koşulların tümüne haiz, derneğin prensiplerini benimseyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Yönetim Kurulunun onay verdiği ülkelerin vatandaşı olan ve herhangi bir özel sektör kuruluşunun sahibi ve/veya bu gibi kuruluşların üst kademe yöneticileri derneğin üyesi olabilir.

Üyelik    Koşulları                        
Madde 7- Derneğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşullara haiz olmak gerekir;

 1. a)     18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 2. b)     Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan mahkum olmamış olmak veya kısıtlı bulunmamak,
 3. c)     Üyelik Müracaat Formunu imzalayıp, Yönetim Kurulu sekreterine sunmak,
 4. d)      Dernek Yönetim Kurulundan “Üyelik Onayı”nı yazılı olarak almış olmak,
 5. e)     Üyelik onay tarihinden itibaren azami 15 gün içerisinde dernek saymanına ilk kayıt harcını ve altı aylık üye aidatını yatırmış olmak,
 6. f)      İş hayatından ayrılmış bir üyenin istemesi durumunda Yönetim Kurulu onayı ile Dernek üyeliği devam eder.

 

Üyelerin   Hakları                            
Madde 8- Derneğin tüm üyeleri;

 1. a)Genel Kurullara katılmak, seçme, seçilme, yetkili organlardagörev almak, derneğin çalışmalarından ve üyelerine sunduğu imkanlardan eksiksiz olarak yararlanmak,
 2. b)    Dernek amaçlarının gerçekleşmesi ve derneğin görevlerini tam manasıyla yapabilmesi için aidatlarını zamanında ödemek ve  mümkün olduğunca dernek faaliyetlerinde görev almak,
 3. c)    Adres ve işyeri değişikliklerini zamanında Yönetim Kurulu  sekreterine bildirmek.

Üyeliğin  Yitirilmesi   ve Ayrılma                          
Madde  9- Bu madde fıkralarında belirtilen koşullardan herhangi birinin oluşması halinde üyenin Dernekle olan ilişkisi kesilir.

 1. a)   Tüzüğün 7. Maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birini yitiren üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten düşürülür,
 2. b)   Dernek Disiplin Kurulu kararınca “üyelikten ihraç” kararı alınan ve onaylanan bir üye, Yönetim Kurulunca üyelikten ihraç edilir,
 3. c)   Üye aidatını altı ay ödemeyen veya vefat eden bir üyenin üyeliği otomatik olarak düşer,
 4. d)   Kendi arzusu ile dernek üyeliğinden ayrılmak istediğini Yönetim Kurulu sekreterine yazılı olarak bildiren üyenin üyelik kaydı silinir.

 

III.KISIM

ORGANLAR

 

Derneğin Organları                         
Madde 10- Derneğin Yönetsel ve Denetsel organları şunlardır;

 1. a)   Genel Kurul,
 2. b)   Genel Başkanlık ve Yönetim Kurulu,
 3. c)   Denetleme Kurulu,
 4. d)   Disiplin Kurulu.

Genel Kurulun Oluşumu
Madde 11- Derneğin kayıtlı ve yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerin  toplanmasından oluşur ve Derneğin en üst karar ve denetleme organıdır.

Genel Kurulun Toplanması  Madde 12- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde  toplanır;

 1. a)   Olağan toplantı iki yılda bir, Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda toplanır ve gündemindeki Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetleme Kurulu raporu ve diğer konuları görüşerek karara bağlar.
 2. b)   Olağan toplantıların dışında yapılan tüm Genel Kurul toplantıları olağanüstü toplantı olarak tanımlanır ve aşağıda belirtilen şartlar dahlin de gerçekleşir;
 1. Yönetim Kurulunun isteği üzerine,
 2. Dernek üyelerinin 2/5’nin Yönetim Kurulu’na sundukları yazılı ve gerekçeli talepleri üzerine,
 1. Olağan Genel Kurul toplantısı, toplantının yapılacağı tarihten asgari 15 gün önce, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise toplantının yapılacağı tarihten asgari 7 gün önce, toplantının yeri, tarihi, zamanı ve gündemi belirtilmek koşulu ile en az bir yerel günlük gazetede veya dijital platformda iki kez ilan edilmek koşuluyla  Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından gerek görülürse her üyeye teker teker toplantıya davet bildirimi de yapılabilir.

Genel Kurul Nisabı, Yönetimi ve Oylama
Madde 13- Genel Kurul toplantılarında nisap, oylama ve diğer çalışmalar  aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

 1. a)Olağan veolağanüstü Genel Kurul toplantılarının nisabı, üye  tamsayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya iştirak etmesiyle sağlanır.
 2. b)   Toplantının başlayacağı saatte nisap sağlanmadığı takdirde, toplantı 30 dakika süre ile ertelenir. Ertelenen süre sonunda, toplantıda mevcut olan üye sayısı nisap kabul edilerek toplantı açılır. Ancak, Yönetim Kurulu veya 2/5 üyenin gerekçeli talebi ile toplanan Olağanüstü Genel Kurullarda, her halükarda üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının mevcudiyeti aranır. 30 dakikalık ertelemeye rağmen nisap sağlanamazsa, toplantı 15 gün sonraya ertelenir. Son toplantıda nisap yine sağlanamazsa olağanüstü toplantı tümden iptal edilir.
 3. c)   Genel Kurul toplantıları Genel Başkan tarafından açılır. Tespit edilmiş gündem dahilinde toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.
 4. d)   Genel Kurul Başkanlık Divanı, Genel Kurul’ca seçilen bir başkan ve 2 sekreterden meydana gelir.
 5. e)   Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklemek veya gündemden madde eksiltmek, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’nün Divan Başkanlığa sunacakları yazılı isteklerinin, Genel Kurul’da onaylanıp kabul edilmesi ile mümkündür.
 6. f)   Genel kurulda karar için yeter sayı, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğudur.
 7. g)   Genel kurul toplantılarında her üye bir oy hakkına sahiptir ve bu hakkını şahsen kullanır.
 8. h)   Genel Kurullarda seçim yöntemi gizli oy açık sayımdır. Ancak Dernek organlarına seçilecek sayı kadar adayın olması veya herhangi bir önergenin oylanması hallerinde, Divan Başkanlığı oylamayı açık olarak da yaptırabilir.
 9. i)   Genel Kurul tutanakları Genel Kurul Başkanlık Divan üyelerince imzalanarak bir yıl müddetle saklanmak üzere yeni seçilen Yönetim Kuruna teslim edilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 14- Derneğin en üst karar organı olması nedeniyle Genel Kurul aşağıda işlemleri yapmaya tam yetkilidir.

 1. a)Derneğin Genel Başkanı’nı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçer.
 2. b)Denetleme ve Disiplin Kurulunu seçer.
 3. c) Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ile Denetleme Kurulunun yıllık raporlarını inceleyerek aklar veya reddeder ve kararlar alır.
 4. d)   Sunulan öneri ve tasarıları inceleyerek kararlar oluşturur.
 5. e)   Tüzüğü değiştirir veya yeni maddeler ekler.
 6. f)    Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcutların satılması, değiştirilmesi için Yönetim Kurulunu yetkilendirir.
 7. g)   Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp teklif edilen ilk kayıt harçları ile üye aidat miktarlarını görüşüp karara bağlar veya bu yetkisini Yönetim Kuruluna devreder.
 8. h)   Derneği fesheder.

Genel Başkanın Seçimi
Madde 15- Dernek Genel Başkanı, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3   gün önce, Yönetim Kuruluna sunulan yazılı bir dilekçe ile aday olmuş üyeler arasından ve iki yıllık bir süre için Genel kurul seçilir.

 1. a)    Genel Başkan adayının toplantıda şahsen bulunması gerekmez.
 2. b)      Seçilen genel başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

Yönetim   Kurulu’nun oluşumu ve Çalışması
Madde 16- Yönetim Kurulu, yeni seçilen Genel Başkan tarafından önerilen ve  Genel kurul tarafından onaylanan 2 ve Genel Kurul tarafından aday olmuş üyeler arasından seçilen 11 asıl ve 1 yedek üyeden teşekkül eder. Görev süresi 2 yıldır.

 1. a)   Genel Başkanlığın boşalması halinde 15 gün içerisinde olağanüstü  genel kurula gidilir.  Yönetim Kurulu asil üyeliğinde boşalma olması halinde, yedek üyece doldurulur.
 2. b)  Yönetim Kurulu ilk toplantısında, asıl üyeleri arasından iki genel başkan yardımcısı, iki sayman, bir lokal sorumlusu ve iki yönetim kurulu sekreteri belirler. Geriye kalan üyeler faal üye olarak görev yaparlar.
 3. c)    Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve Dernek icraatları ile ilgili kararlar alır.
 4. d)  Yönetim Kurulu toplantılarını genel başkan yönetir. Genel başkanın bulunmadığı toplantılarda genel başkan yardımcılarından biri toplantıya başkanlık eder.
 5. e)  Yönetim Kurulu toplantıları için nisap 6 kişidir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyu çift sayılır.
 6. f)   Mazaretsiz olarak arka arkaya 3 Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan, hastalığı veya ülkede bulunamaması nedeniyle 90 günden fazla bir süre kurulda görev yapamayacağı anlaşılan, gerekçesini belirtmek şartıyla görevinden ayrılmak isteyen, mahkeme veya Disiplin Kurulu tarafından cezaya çarptırılan herhangi bir Yönetim kurulu üyesi, kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır.
 7. g)  Yönetim Kurulunun olağan toplantı çağrısı Genel Sekreterlikçe veya Y.K. Sekreterince, her üyeye ayrı ayrı ve/veya ortak platformlardan yazılı olarak yapılır. Çağrıda, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilir.
 8. h)  Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantılarına, Genel başkanın sözlü çağrısı toplantının yapılmasını için yeterlidir.

Genel Başkanın Ve Yönetim  Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17-  Genel Başkan ve Yönetim Kurulu, ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere aşağıda belirtilen yetkilere ve görevlere haizdir;

 1. a)   Derneği ülke içinde ve ülke dışında, her konuda ve oluşumdatemsil etmek,
 2. b)   Tüzükte belirtilmiş amaçların gerçekleşmesi için kararlar alıp  faaliyetlerde bulunmak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 3. c)   Derneğin Genel Sekreterini atamak ve sekreterlik personelinin istihdam etmek,
 4. d)   Derneğin bütçesini yapmak. Derneğin kısa ve uzun dönemli faaliyet programlarını düzenlemek. Faaliyet ve mali raporları hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 5. e)   Derneğe taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak veya değiştirmek. Derneğin taşını ve taşınmaz tüm mal mevcudunu koruyup yönetmek,
 6. f)   Dernek üyelerinin ilk kayıt ücretleri ile aidatlarını tespit edip Genel Kurulun oyuna sunmak,
 7. g)   Tüzüğün 4. maddesinde belirtilmiş görevleri yapmak.
 8. h)   Genel Sekreter dahil, sekreterlik personelinin maaş veya ücretlerini saptamak ve gereklerini uygulamak,

ı)    Lüzum görülen hallerde, yetkilerinden bir kısmını belirleyeceği şartlarla Genel Sekretere devretmek,  

 1. i)   Dernek amaçlarına ve Tüzük maddelerine aykırı hareket eden üyeleri disiplin Kuruluna sevk etmek,
 2. j)   Dernek parasının muhafazası için herhangi bir bankada hesap açtırmak, gerekçesini belirtip karar alınmak suretiyle dernek amaçları için dernek adına borçlanmak. Açılan banka hesabından para çekmek Sayman ile Genel Başkan, herhangi bir Asbaşkan ve Y.K. Sekreterin den herhangi birisinin müşterek imzası ile mümkündür,
 3. k)  Derneğin amaçları, görevleri ve görüşleri doğrultusunda görüş bildirmek veya açıklama yapmak.

Genel  Sekreterin  Atanması
Madde 18- Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde teşekkülünden sonra  Genel Başkanı’nın önerdiği iki adaydan birini Genel Sekreter  olarak seçer ve atar. Atama bildirimi, genel başkanın imzası ile ilgili şahsa yazılı olarak bildirilir. Oylamada, aday oylarının eşit çıkması halinde Genel Başkan belirleyici oyunu kullanır.

Genel Sekreterin Görevleri
Madde 19- Genel Sekreter, derneğin günlük işlerinin takibinden ve sekreterlik personelinin yönetilmesinden birinci derecede sorumlu idari amirdir. Bu maksatla;

 1. Dernek içi çalışmalar için gerekli düzenleme ve görev bölümünü yapar,
 2. Dernek organlarının ve oluşturulan tüm komisyonların sekreterlik işlerini takip eder. Organlar arası ve komisyonlar arası koordinasyonu sağlar,
 3. Dernek üyeleri ve Halkla ilişkileri düzenler ve derneğin basın sözcülüğünü yapar,
 4. Derneğin bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin başarı ile yürütülmesi ve/veya sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar,
 5. Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile ülke içi ve dışı temas ve toplantılara katılır,
 6. Dernek içi bilgi iletimini ve enformasyon hizmetleri ile bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlar.

Genel Sekreterin Sorumluluğu ve yetkileri
Madde 20- Görevlerini icrada ve yetkilerini kullanmada Genel Başkan ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Tüzüğün 17. Maddesi (ı) fıkrası gereğince Genel Başkan ve Yönetim Kurulu’nun kendisine devrettikleri yetkileri kullanır.

 1. Genel Başkanın bilgisi dahlinde Dernekle ilgili konularda genelge ve duyuru yayınlar.
 2. Yönetim Kurulu’nun belirlediği sınırlar dahlinde harcama yapar.

Denetleme Kurulu Oluşumu ve Görevi
Madde 21- Derneğin Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen  iki asil ve bir yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Yılda iki kez ve her halükarda altı ayda bir olmak üzere derneğin mali işlemlerini, harcamalarının kararlara uygunluğunu ve defterlerini denetler.

 1. a)  Görevlerini, derneğin diğer organlarından bağımsız olarak yerine getirir.
 2. b)  Denetleme Kurulu, yaptığı tetkikler sonucu gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini yapacağı yazılı bir bildirimle Yönetim Kurulundan ister.
 3. c)    Denetlemeleri ile ilgili rapor hazırlar ve Genel Kurul toplantılarında bu raporlarını Genel Kurulun bilgisi ve tetkikine sunar.
 4. d)  Kurul asil üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından yedeği atanır.

Disiplin Kurulu Oluşumu ve Görevi
Madde 22- Derneğin Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.

 1. a) Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve bir sekreter seçer bu seçimini yazılı olarak Y.K. Genel  sekreterine veya Genel Sekretere bildirir.
 2. b)  Disiplin Kuruluna seçilmiş üyeler, Derneğin diğer organ ve komitelerinde yer alamazlar.
 3. c)  Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kovuşturma istemiyle kendisine havale edilen veya disiplin suçu işlemiş olduğuna inandığı üyelerin yazılı savunmasını, kovuşturma istem tarihinden en geç beş gün içerisinde, üyeden yazılı bir çağrı ile talep eder. Savunma çağrısında yönetim kurulunun üyeye atfettiği suçlama ile işlemiş olduğu ceza bildirilir.  Yazılı savunmanın, savunmaya çağrı tarihinden itibaren azami on gün içerisinde Disiplin Kuruluna ulaşması gerekir. Aksi halde, Disiplin Kurulu ilgili üyenin savunma hakkından vazgeçtiği kararına varır.
 4. d)  Disiplin Kurulu, savunma yazısının kendisine ulaşmasından itibaren yirmi gün içerisinde toplanıp, karar vermek zorundadır. Bu maksat için suçlanan üyeyi ayrıca dinleyebilir.
 5. e)  Disiplin Kurulu kararları gerekçeli olup kesindir. Kurul aldığı kararı, karar tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgiliye, Genel Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirir.
 6. f)   Ceza görmüş üyenin, Genel Başkan’dan cezası ile ilgili olarak yapacağı yazılı müracaat üzerine, Genel başkan disiplin Kurulu kararının ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere Genel Kurul gündemine alması şarttır.
 7. g)  Disiplin Kurulunca süresi içerisinde karara bağlanamayan disiplin dosyaları kendiliğinden düşer.
 8. h)  Disiplin Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Ancak, dernekten  ihraç kararı oy birliği gerektirir.
 9. i)    Disiplin Kurulu, kovuşturma isteyen organın ceza istemiyle bağlı değildir.

 

 1. KISIM

DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALAR

Disiplin Suçları
Madde 23- Disiplin suçları genel olarak şunlardır:

 1. a) Tüzüğün 3. Madde fıkralarında belirtilen Dernek amaçlarına aykırı davranmak, tavır almak veya konuşmak,
 2. b) Tüğün 4.madde fıkralarında belirtilen Dernek görevlerinin yapılmasına engel teşkil edecek söz söylemek veya faaliyetlerde bulunmak,
 3. c) Gerçeğe aykırı olarak, Dernekte görevli veya yetkili imiş gibi davranmak,
 4. d) Dernek organlarının çalışma veya faaliyetlerini engelleyecek şekilde söz söylemek, tavır koymak veya faaliyetlerde bulunmak,
 5. e) Derneğin birlik ve dayanışmasını bozacak faaliyetlerde bulunmak,
 6. f) Derneğin tüzel kişiliği veya Dernek üyelerinin kişilikleri ile uğraşmak, bu kişileri söz, yazı ve eylemlerle rencide etmek,
 7. g) Dernek çalışmalarına, Tüzük ve Yönetmelik kurallarına, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına uymamak ve bu gibi davranışları itiyat haline getirmek.

Disiplin Cezaları
Madde 24- Disiplin Kurulu’nca, suçun ağırlığına göre uygulanacak disiplin  cezaları; uyarma, kınama,geçici çıkarma ve üyelikten ihraçtır.

 1. a)  Uyarma cezası: disiplin suçu işlemiş üyenin Disiplin Kurulunca sözlü oarak dikkatinin çekilmesidir.
 2. b)  Kınama cezası: disiplin suçu işlemiş üyenin Disiplin Kurulunca yazılı olarak uyarılmasıdır.
 3. c)  Geçici çıkarma cezası: disiplin suçu işlemiş üyenin Disiplin Kurulunca üç aydan altı aya kadar bir süre ile Dernek üyeliğin askıya alınmasıdır. Bu ceza ile cezalandırılmış Üye, cezası müddetince üye aidatını ödemeye devam eder.
 4. d)  Üyelikten ihraç cezası: disiplin suçu işlemiş üyenin Disiplin Kurulunca kesin olarak dernek üyeliğinden ihraç edilmesidir. Bu ceza ile cezalandırılmış herhangi bir üye, bir kez daha Dernek üyesi olamaz.

Disiplin Kurulu suçun ağırlığı ile orantılı olarak, suç işlemiş üyeye yukarıda belirtilen cezalardan herhangi birini uygular ve üyeyi suçundan beraat ettirir.

Uyarma cezası hariç diğer cezalardan herhangi biri ile cezalandırılmış bir üye Dernek organlarında görevli ise görevinden çekilmiş kabul edilir ve ilk Genel Kurul’da Dernek organlarına aday olamaz.

 1. KISIM

DERNEK GELİRLERİ ve SON KURALLAR

Derneğin Gelirleri
Madde 25- Derneğin Yönetim Kurulunca önerilip Genel Kurulca onaylanan ve bunların dışında kalanlar olmak üzere iki tip geliri mevcuttur.

 1. a)    Genel Kurulca onaylanan Dernek gelirleri:

1)    İlk kayıt ücreti,

2)    Üyelerden toplanan aidatlar,

 1. b)    Diğer dernek gelirleri:

1)    Üyelere yapılan hizmetler karşılığı ve özel ve tüzel kişilerin derneğe yapacakları bağış ve yardımlar,

2)    Dernek yayınlarından temin edilecek gelirler,

3)    Sosyal ve kültürel faaliyetlerden temin edilecek gelirler,

4)    Dernek amaçlarına uygun yollardan sağlanacak gelirler.

Derneğin tüm gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı dernek makbuzları ile tahsil edilir. Gelir tahsilatları sadece Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

Derneğin Kayıt Defterleri
Madde 26- Derneğin tutmak zorunda olduğu asgari kayıtlar ve defterler şunlardır:

 1. a) Üye kayıt ve sicil defteri:Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üye kayıt ve sicil işlem bilgileri bu deftere kaydedilir.
 2. b) Karar defteri.Derneğin tüm organları kararlarının kaydedildiği birer defter tutmak zorundadırlar. Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu Karar Defterine işlenir.
 3. c)  Muhasebe defteri: Derneğin tüm gelir ve gideri bu deftere işlenir.
 4. d)  Genel Sekreterin defteri:Genel Sekreter idari ve mali işlemleri ile ilgili evrak ve belgeleri bu deftere işler.

Derneğin Feshi ve Genel Kurul
Madde 27- Aşağıda belirtilen şartların oluşması halinde Genel Kurul Derneğin feshi kararını alır.

 1. a)Dernek üye sayısının, organların toplam üye sayısının altına düşmesi,
 2. b)Dernek üyelerinin 3/4’nün Genel Kurul’da derneğin tasfiyesi ile ilgili öneriye olumlu oy vermesi,
 3. e)  Derneğin gelir kaynaklarının imkansızlaşıp, Dernek gayelerine cevap veremeyecek duruma gelmesinin Yönetim Kurulunca tespit edilmesi ve Genel Kurula tasfiye önermesi ve kabul edilmesi,
 4. f)   Derneğin tasfiyesine ilişkin genel kurul olağanüstü çağrı ile toplanır ve gündem maddesi sadece tasfiyedir.
 5. g)  Tasfiye işlemi, bu kararı alan Genel kurulun saptayıp karara bağladığı şekilde yapılır.
 6. h)  Tasfiye kararı alan Genel Kurul, tasfiye işlemi sonucu derneğin borçları ödendikten sonra, derneğin geriye kalan para ve mali mevcudunun hangi kurumlara devredileceğini de kararında belirtir.

Geçici  Maddeler
Madde 28- İlk genel Kurul toplanıp, Derneğin yetkili organları oluşuncaya kadar, Derneğin kurucuları bu tüzükte belirtilen organların tüm görev ve yetkilerine haizdir. Bu maksatla, kendilerinin belirleyeceği sayıda müteşekkil bir Kurucular Kurulu oluştururlar ve Kurul olarak;

 1. a)  İlk kayıt ücretini, üyelik kaydında istenecek bilgilerin neler olacağını saptar,
 2. b)  Derneğe yapılan üyelik müracaatlarını görüşüp olumlu veya olumsuz karar verir,
 3. c)  Derneğin geçici Genel Sekreterini ve ödenekli personelini gerekli görmesi halinde atar,
 4. d)  Dernek parasının muhafazası için karar verdiği herhangi bir banka veya bankalarda dernek adına hesap açtırır,
 5. e)  Dernek adına bağış, yardım ve hediye kabul eder,
 6. f)   Derneğin ilk Genel Kurulu’nun yapılacağı zamanı, yeri ve toplantı gündemini belirler.
 7. g)  Derneğin, bu tüzük gereği organları oluşuna kadar, Derneği her konuda tam yetki ile temsil eder.

Madde 29- İlk Genel kurulun toplanıp, yetkili organların oluşup göreve başlaması ile birlikte, kurucular Kurulu’nun tüm görev ve yetkileri kendiliğinden sona erer.

Madde 30- Derneğe Kurucu üye olarak kayıt yaptıran kişilerden, Derneğin yetkili organları oluştuktan sonra yeniden üye olarak kayıt yaptırmaları istenemez.

Yönetmelik Yapma Yetkisi
Madde 31- Dernek Yönetim Kurulu, bu tüzüğün daha iyi anlaşılması ve uygulamalara açıklık ve kolaylık sağlaması amacına yönelik olarak yönetmelik yapma yetkisine haizdir.

 1. a)  Yönetmelikler, Yönetim Kurulu’nca ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. b)  Hiçbir yönetmelik, hiçbir amaçla bu Tüzüğün üstünde olarak görülemez veya o şekilde yorumlanamaz.
 3. c)  Yönetmeliklerde değişiklik yapma yetkisi veya iptal edilmesi yönetim kurulunun yetki ve kararına tabidir.

Yürürlük
Madde 32- Bu tüzük Kurucular Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe  girer.   

Find and fix thin content.
Explore fewer topics in greater detail on each page.
Improve your Topical Authority in your niche.
Reach out to high-quality partners for backlinks.
Switch to HTTPS encryption.

Üyelerimiz